Friskare luft i Sundsvall

Kommunen måste visa hur problemet med den dåliga luften ska lösas

Halterna av luftföroreningar har under lång tid varit höga i Sundsvall. Det gäller främst partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). De kontinuerliga mätningar som miljökontoret genomför i centrala Sundsvall visar att partikelhalterna har överskridits vid framförallt Köpmangatan under ett flertal år. Länsstyrelsen har nu begärt att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram som tydligt visar hur vi ska komma till rätta med problemet.

Vilka tar fram förslaget?

Ansvariga för uppdraget att ta fram åtgärdsprogrammet har varit avdelningen för strategisk planering. I arbetsgruppen har förutom strategisk planering funnits representanter från gatuavdelningen, miljökontoret, trafikverket och länsstyrelsen.

Här finns remissförslaget och medföljande bilagor:

Yttranden i ärendet: