Yttrande ang. tillstånd för täkt inom delar av fastigheterna Sundsvall Nolby

Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge har getts tillfälle att yttra sig över förnyad ansökan från Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB angående tillstånd att ta ut bergmassor på fastigheterna Nolby 4:2 och Nolby 4:3.

Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge har tagit del av materialet och framför följande i ärendet:

Förnyad ansökan?
Föreningen anser att det är orimligt att en exploatör, trots avslag, ska kunna återkomma med nya ansökningar. I vart fall eftersom inget nytt har tillförts i ansökan och … Yttrande 20171002