Trafikverket vilseleder om E14

Detta är en kraftig förkortning av Björn Abelssons remissvar (nio sidor)  till Trafikverket som infördes i Sundsvalls Tidning oktober(?) 2020.

Trafikverkets samrådshandling för E14 genom Sundsvall är starkt vilseledande. Trafikverket skriver att ”Samtliga övriga alternativ innebär högre trafiksäkerhet än korridor 0+, eftersom de byggs med mittseparering och planskilda passager för oskyddade trafikanter”. Därför konstaterar Trafikverket att ”Korridor 0+ uppfyller inte projektets ändamål”, medan ”Korridorerna N+N1, N+N2 och N+N3 uppfyller projektets ändamål.”

Detta är inte sant.

Trafikverkets utredning visar tydligt, att oavsett vilket alternativ man väljer så fortsätter trafikanterna att köra de vägar som man kör i dag. På en karta för varje alternativ redovisas trafikmängderna år 2040.

Av kartorna framgår att trafikmängden på Bergsgatan, och även på övriga berörda gator, påverkas obetydligt eller inte alls av de nya sträckningarna för E14. Nya trafiksäkra vägar medför ingen förbättring av trafiksäkerheten för dem som fortsätter att använda den gamla vägen. Ingen nybyggd väg kan öka trafiksäkerheten, om inte många trafikanter väljer att använda den nya vägen.

Varför det är på detta viset framgår också tydligt av Trafikverkets samrådshandling. På sidan 37 står: ”Ovan utförda studie av trafiksiffror visar på en relativt liten del genomfartstrafik, den allra största delen av trafiken på E14 genom Sundsvall är lokalt alstrad eller har sin målpunkt inne i centrala Sundsvall”. Genomfartstrafiken på Bergsgatan mellan E4 söder och E14 väster anges till 800 fordon per dygn. Men inte nog med detta! På sidan 119 redovisas restiderna mellan E14 vid Blåberget och E4 vid Stockvik. Restiderna blir längre med de alternativa sträckningar som redovisas norr om centrum, än med den befintliga vägen! Det är alltså mycket osäkert om man lyckas locka ens de fåtaliga genomfartsbilisterna att välja omvägen via Birsta eller Bydalen. Alternativet söder om centrum ger kortare restid, men detta alternativ är dels alldeles för dyrt, dels medför det stora intrång i de riksintressanta rekreationsområdena söder om Sundsvall bl.a. Fågelberget och Kliss.

Slutsatsen av detta kan bara bli en. Trafikverket bör omgående lägga ner utredandet av nya sträckningar för E14 genom Sundsvall. Det finns inga rimliga alternativ som kan ge mer än en ytterst marginell förbättring av situationen på Bergsgatan. Vill man förbättra förhållandena för alla dem som färdas på E14 (och det kan vara rimligt, inte minst arbetspendlingen från Stöde och Ånge kan behöva underlättas genom kortare restider) så bör man satsa sina eventuella slantar på att fortsätta utbyggnaden av mittseparering västerut från Blåberget för att slippa sänka den tillåtna hastigheten från dagens 100 km/h till 80 km/h, vilket man har hotat med. Och om kommunen vill förbättra luftkvaliteten på Bergsgatan får man ta tag i den trafik som orsakar den dåliga luften, nämligen den lokala trafiken. Att i bästa fall lyckas locka bort 800 ”E14-trafikanter” kommer inte att ge friskare luft.

Björn Abelsson

F.d. trafikplanerare