2 juli – Kommunens bebyggelsenära skogar

Lisbeth Jakobsson, som är ordförande i Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, blev kontaktad av en boende i bostadsområdet Granloholm, Päivi Saarinen, som hade synpunkter på en avverkning på kommunens skog. Naturskyddsföreningen ordnade möte 2/7 2013 ute i den aktuella skogen med Päivi, ansvariga skogsförvaltare på kommunen och ett gäng från Naturskyddsföreningen. Vi pratade igenom skötseln av de cirka 4000 hektar, mest bebyggelsenära skogar, som Sundsvalls kommun äger.

Den aktuella avverkningen skedde vintern 2010-2011. De träddungar som lämnats kvar blåste sedan ner i stormen Dagmar vid jultid 2011. Päivi fick erkännande för sitt engagemang och fick även rätt ifråga om att stigar och myrstackar inte ska risas över vid avverkningar. Nämnas bör väl även att några boende i annan bostadsrättförening intill skogen uttryckt önskemål om att granskogen borde tas ner för att öppna upp och ge mer sol och ljus åt deras hus.

Vi fick av kommunens skogsförvaltare Hans Asplund och från Thomas Lindström vid Skogssällskapet höra att man ordnar samrådsmöten med boenden inför avverkningar och försöker lyssna av särskilda önskemål. Skötselplaner tas även fram och en sådan plan är snart färdig för skötseln av skogarna runt bostadsområdet Granloholm. Här bör vi inom Naturskyddsföreningen och de boende kunna vara med och påverka utformningen med rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald som ledstjärnor.

Ett problem är att alla de kommunägda skogarna runt bostadsområdena till nästan hundra procent är enskiktad gallrad granskog som nu är kring 100 år. Efter blädning och gallring så blåser sådan enskiktad skog lätt ner vid de återkommande stormarna. Lisbeth och Päivi efterlyste vid diskussionen ute på hygget mer av flerskiktade skogar med högre lövandel och fick gehör för denna skogsbrukslinje. De nya skogar som nu tillkommer ska därför ha både gran och tall plus en hög andel lövträd.

Syftet med skogsbruket ska vara rekreation men även biologisk mångfald. Den av kommunfullmäktige antagna skogspolicyn för kommunens skogsinnehav är från år 2000 och bör kanske ses över och uppdateras i samråd med bl a boende ute i bostadsområden och med föreningslivet som utnyttjar skogarna.

Utredning pågår även om att ta fram för- och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk på delar av kommunens skogar vilket i framtiden skulle underlättas av mer flerskiktade skogar som inte så lätt blåser omkull. Just olika former av hyggesfritt skogsbruk är verkligen i fokus just nu för svensk skogsdiskussion och blir nu allt vanligare i en del av landets bebyggelsenära, kommunägda skogsområden.

Här i Sundsvalls kommun finns, liksom i Örnsköldsvik, en naturvårdsfond som är gemensam för kommunen och Naturskyddsföreningen och där bl a sådana här frågor om skötseln av kommunens skogar diskuteras. Men sådana här diskussioner ute i fält angående just skötseln av kommunägda bebyggelsenära skogar tillsammans med berörda boende ute i bostadsområdena har även ett stort värde. Ett stort tack för Lisbeth som tog initiativ till den givande skogsdagen som kändes nyttig och angelägen.

Jan-Olof Tedebrand