Yttrande över samrådshandling E14 Sundsvall 2023.

Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge har följande synpunkter på Trafikverkets samrådshandling (2022-11-07) avseende sträckningen av E14 genom den centrala delen av Sundsvall.

Sammanfattning

Naturskyddsföreningen delar samrådshandlingens syn på de problem som den nuvarande trafiken på E14 genom Sundsvall medför, främst på Bergsgatan. Den stora trafikmängden medför höga halter av luftföroreningar, buller och vibrationer. Under högtrafik är framkomligheten begränsad. Separat gång- och cykelbana saknas på delar av sträckan och olycksfrekvensen är hög.

Naturskyddsföreningen konstaterar att även Trafikverket numera inser att ”En ny lokalisering av vägen [E14] i sig löser inte bristerna på Bergsgatan.” En ny sträckning för E14 handlar således enbart om hur Trafikverket ska ta hand om den obetydliga del av trafiken på E14 som kommer från eller ska vidare till E4 söderut. Men inte ens de fåtaliga bilisterna i relationen E4 söder – E14 väster har någon nytta av en ny sträckning norr om Sundsvall. Trafikverket skriver:

”I övrigt kan nämnas att det inte blir några restidsskillnader i relationerna E14 Töva–Stockvik och E14 Töva–Centrum vid utbyggnad av de nordliga korridorerna. Det tyder på att trafikanter inte gör några förändringar av sina ruttval oavsett vilket korridor som byggs och de fortsätter att färdas längs Bergsgatan eftersom den är snabbast.” (Avsnitt 6.1.5.3 Restider).

Trafikverket skriver också:

”Antalet fordon 2040 på Bergsgatan påverkas marginellt av den trafikomfördelning som korridorerna N+N1, N+N2 eller N+N3 ger upphov till. Andelen genomfartstrafik längs Bergsgatan är mindre än 10 procent. Detta tyder på att det till stor del är den lokala trafiken och rörelsemönster inom staden som är problematiska när det gäller Bergsgatan.” (Avsnitt 1.6.2)

Trafikverket skriver vidare:

”korridorerna ( . . . ) förbättrar heller inte läget på Bergsgatan då trafikmängden inte minskar”. (Avsnitt 1.6.5)

Trots att trafikmängden på Bergsgatan inte påverkas av någon av de föreslagna nya sträckningarna påstår Trafikverket att alla tre korridorerna ger

”En hållbar anläggning för E14 genom/förbi Sundsvall som leder till god stadsmiljö med ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för samtliga transportslag.”

Naturskyddsföreningen förstår inte hur åtgärder som inte minskar trafiken i centrala Sundsvall kan förbättra stadsmiljö, trafiksäkerhet eller framkomlighet. Trafikverkets slutsatser saknar grund.

Naturskyddsföreningen finner det totalt orimligt att satsa närmare en miljard kronor på att bygga en väg som inte medför att trafiken på Bergsgatan minskar och inte ens ger kortare restider för det fåtal bilister på E14 som kommer söderifrån eller ska vidare söderut.

Med anledning av den obefintliga nyttan av en ny sträckning för E14 kräver Naturskyddsföreningen att planeringen av E14 genom Sundsvall avbryts. Dock bör kommunen och Trafikverket gemensamt utreda behovet av åtgärder på samtliga berörda vägar (Bergsgatan, Hulivägen och Timmervägen) för att se vilka åtgärder som kan behövas med hänsyn till den trafik som redan färdas på dessa gator. Hur man sedan väljer att vägvisa till E14 är tämligen ointressant. Eftersom trafik på E4 norrifrån redan i dag vägvisas via Timmervägen förefaller det dock rimligt att även trafik på E4 söderifrån vägvisas denna väg.