Kretsstämma 2021

Kallelse till kretsstämma 2021

Tisdag 23 februari kl 18:30, digitalt.

Kan vara en bild av ytterplagg, natur, sjö, himmel och träd

Välkommen till årsmöte med Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge. Mötet sker digitalt med Zoom. Länk till mötet kommer att anslås på vår Facebooksida, https://www.facebook.com/NaturskyddsforeningenSundsvallAnge, senast kl 18 på möteskvällen. Om du vill ha en personlig länk via mail kan du anmäla dig via mail till bjorn.abelsson@telia.com.

Vi börjar mötet med att Jens Löfgren från kommunens miljökontor berättar om projektet Fauna i tätortsnära miljöer och andra naturvårdsprojekt som är på gång inom kommunen.

Vi kommer också att berätta om två projekt inom ramen för Rädda Bina, som kretsen kommer att arbeta med under 2021. Dels i samarbete med ICA-butiken i Ånge, och kanske även fler ICA-butiker, dels i samarbete med GIF Sundsvall, som vill göra sina arena mer bivänlig (inte själva konstgräsplanen, dock!)

Sedan vidtar själva årsmötet kl 19.15. Vill du enbart vara med på årsmötet kan du ansluta då.

Välkommen!

Styrelsen

 

Föredragningslista

 1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 9. Fastställande av verksamhetsplan
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 11. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Eventuella fyllnadsval
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
 17. Ärenden som väckts genom motion
 18. Stämmans avslutande