Kallelse till Riksstämma med Naturskyddsföreningen

26 maj till 2 juni 2021, digitalt 
Alla medlemmar har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag. Vid stämman ska väljas ny Riksstyrelse, revisorer och valberedning samt behandlas att stort antal motioner. Handlingarna inför stämman kommer att skickas ut 45 dagar innan.
Från Sundsvall-Ånge har vi rätt att delta med två ombud med rösträtt. Ombuden kommer att utses av styrelsen. Om du vill vara ombud kan du meddela detta till styrelsen (sundsvall@naturskyddsforeningen.se).
Vi kommer att utlysa ett digitalt medlemsmöte när stämmohandlingarna har publicerats för att fastställa vad vår krets tycker om de olika frågor som ska behandlas på stämman. Alla medlemmar är välkomna att delta i det mötet.
Mer om riksstämman finns att läsa på Naturskyddsföreningens hemsida .
________________________________________________________________