Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Program 2018

SÖNDAG 30 SEPTEMBER
Samling kl 10 i Granloholm centrum (parkeringen vid ICA)
Vi inventerar svamp i Granloskogen, området mellan Granlo och Granloholmsleden.
Ledare: Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand
Samarrangemang med MYKO

 

HÖSTINVENTERING I GRANLOSKOGEN

Naturskyddsföreningen och Sundsvalls Mykologiska Sällskap inventerade växter och svampar i Granloskogen den 30 september 2018. Vi funderade även på framtida skötselåtgärder i olika delar av Granloskogen.

Ingen automatisk text tillgänglig.

Grönved

Bilden kan innehålla: träd, utomhus och natur

Ormbär

Fotografier av Jessica Andersson.
                                                                                                                                                                       Vi gick från Granloholms centrum på gång- och cykelvägen mot Västermalm skola. Före kraftledningen vek vi in på en väl upptrampad stig in i skogens västra del. Där finns bestånd med aspar och björkar och även gråal i ett fuktstråk ner mot Granlo. En del unggranar är på väg upp i lövskogen. Lövskogen bör prioriteras och smågranarna kan fällas. Vi fikade under asparna medan småbarn i gruppen med oerhörd energi och entusiasm sprang runt och kom tillbaka med olika växter och svampar som vi noterade. Här växte matsvampar som gulkremla, karljohan och björksopp, men även fnösktickor på fallna lövträd.

Till vänster om den breda stigen finns Granlogskogens högsta punkt, en kulle med höga tallar som bör få vara kvar. Tallar kan bli många hundra år gamla och har sin speciella biologiska mångfald. Sedan kom vi ner i en monoton äldre, rötskadad granskog som på sikt bör ersättas av lövskog, eftersom den annars blåser omkull förr eller senare. Här fann vi strecknagelskivling och tegelkremla. Längre ner i sluttningen finns ett intressant, planterat bestånd med tall som bör vara kvar. Längst ner mot Granlo finns aspdungar och örtrika bestånd med gråal, liksom en djup bäckravin. Vatten som tränger fram skapar tillsammans med solvärmen en sydlig, lundartad vegetation med blåsippa och stinksyska.

Sydsluttningen tar emot solvärmen och har mälardalsklimat. Vi såg små ek- och lönnplantor på flera ställen i södra delen av skogen. Den invasiva men vackra jättebalsaminen var vanlig i Granloskogen. Det blir fler vandringar i den spännande Granloskogen under olika årstider under de kommande åren. Hela skogen är livligt besökt av boende i omgivande bostadsområden. Breda stigar genomkorsar skogen från olika håll. Sådana här friluftsskogar är viktiga för människors hälsa och rekreation. De hyser även en intressant biologisk mångfald.

Rapportör: Jan-Olof Tedebrand

______________________________________________________________________

Giftfri förskola

Planerad aktivitet i samarbete med kommunen.

För två år sedan, 2015, togs beslut i kommunfullmäktige att det skulle genomföras en aktivitetsplan för Giftfri förskola. Planeringen påbörjades och ett besök på ett dagis genomfördes men det fortsatta arbetet har helt avstannat.

Från främst plaster frigörs mycket små partiklar som finns i luft och som ansamlas i damm. Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna. Därför är det viktigt att minska gifter i deras miljöer. Vi hade planerat att följa detta men arbetet prioriteras inte idag.
________________________________________________________________

MIUN
Aktiviteter för att nå ut till studenter på Mittuniversitetet.
Ansvarig Moa Eld Isaksson
___________________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson
_________________________________________________________________